నిశ్శేషం

చక్కని వనం పుట్టింది-
వనానికి యజమాని లేడు:
చిక్కని పూల పొదలు,
కమ్మని ఫలాల నిండుదనం.
అందరూ ఆనందం గా
పంచుకున్నారా ఫలపుష్పాలు

వైషమ్యం పుట్టింది-
పంపకాలు వచ్చాయి:
సొంతదారుకి మాత్రమే నేల,
సొత్తు ఉంటేనే సాగు.
ముక్కలైన భూమిలో
వనం ముగిసిపోయింది

చిన్న మనసు పుట్టింది-
ఆ మనసు కి అదుపు లేదు:
అబ్బరం, సంబరం
కలగలుపుగా నింపుకుంది.
అవధిలేని ఆనందాలతో
మనసూ వనమై పరిమళించింది

మనసైన వారు వచ్చారు-
మనసు విప్పి చూసారు:
భావనలు నాటారు.
పాతుకుపోయిన అనుభవాల్లో,
శాఖలై పరుచుకున్న గతంలో,
జ్ఞాపకానికొక సొంతదారు మిగిలితే
ఏమీ మిగలని మనసు ముడుచుకుపోయింది

No comments:

Post a Comment