సెగ

ఎండలో సాగుతున్న నీడలు,
అక్కడక్కడా ఎగురుతున్న రెక్కలు

ఉదయం గుంభనగా కూర్చుని ఉంది,
రాత్రి వదిలివెళ్ళిన కదలికలు ఎరుగనట్లే

గడ్డిబయళ్ళు, చెట్టుమోళ్ళు సెలవు దినాల్ని
బద్ధకం గా గడుపుతూ,
మట్టిపెళ్ళలు, పిట్టగూళ్ళు మంచు పొరల్ని
నెమ్మదిగా కరిగిస్తూ...

సాయంత్రం ఉదారంగా ఉంటుంది
రాత్రి చొచ్చుకుని వస్తుంటే ఒద్దిగ్గా సర్దుకుపోతూ 

చలిలో వణుకుతున్న దేహంలో
లోలోపలికి ముడుచుకునే వ్యధలో
మళ్ళీ ఎదురుచూపు వేకువ కలకి, వేకువలకి.

No comments:

Post a Comment