వ్యాఖ్యానం

మూసుకుంటున్న మబ్బు చేతుల్లో నాణెంలా చందమామ
బొమ్మా బొరుసుకి వేచిన ఆటగాళ్ళలా చుక్కలు
నింగి సీమలకి విరామం సరిపడదు కాబోలు

శీర్ణ తనువుల నగ్న నిర్మలత్వంతో తరులు
శిథిల సోయగాల కుబుసం విడుస్తూ ప్రకృతి 
నేలమాళిగలు తెరిచి ఆకు దుప్పట్లు పరుచుకుంటూ ఉడుతలు
నేలవాడల్లో విశ్రాంతి వేళల వింత కోలాహలాలు 

మరి నేను?

శీతగాలికి పొడిబారిన పాదాలని తాకుతూ స్నిగ్ధధూళులు
కనురెప్పల్లో, నాసికద్వారాల్లో మంచురేణువులు
శైత్యం తో శరీర కంపనలు

కుదురెరుగని మనసు,
అమూర్త సమూహాల ప్రకృతి.
మెరమెరలు, అవిరామ సమరాలు
అనామక దిగుళ్ళ కలకలాలు 

02/01/2014

No comments:

Post a Comment