చతుష్షష్ఠి కళలు? తప్పదు, మరి విభిన్న వర్గీకరణలు!

"అయితే ఏమిటి? తెలుసుకుని ఏమి చేస్తావు?" అనే లోకం ఒకటుంది ఎప్పుడూ, "అయినా తెలుసుకోవాలి, తరిచి చూడాలి," అనే జిజ్ఞాసువుల సమూహం ఉంటూనే ఉంది సమాంతరంగా!

పిల్లలకి నేర్పే అవకాశం నిజానికి నాకే ఎక్కువగా లబ్ది ని చేకూరుస్తున్నట్లుంది! ఇకపోతే, తెలిసినవారికి ఒక నెమరువేత, తెలుసుకోగోరేవారికి మరొక వనరుగా...

చతుష్షష్ఠి కళలు

(1) విద్యలను 64 గా భారతీయులు గణించారు. వీటిని చతుష్షష్టి కళలంటారు.

అవి వరుసగా:

వేద వేదాంగేతిహాసాగమ, న్యాయకావ్యాలంకార, నాటక, గాన కవిత్వ కామశాస్త్ర శకున, సాముద్రికారత్న పరీక్షాస్వర్ణపరీక్షా శ్వలక్షణ, గజలక్షణ, మల్లవిద్యా, పాకకర్మ దోహళ గంధవాద ధాతువాద ఖనీవాద, రసవాదాగ్నిస్తంభజలస్తంభ వాయుస్తంభ ఖడ్గస్తంష, వశ్యాకర్షణ మోహన విద్వేషణోచ్ఛాటన మారణ కాలవంచన వాణిజ్య, పాశుపాల్య కృష్యా సవకర్మలావుక యుద్ధమృగయా, రతికౌశలా దృశ్యకరణీద్యూతకరణీ చిత్రలోహ పాషాణ మృద్దారు వేణు చర్మాంబరక్రియా చౌర్యౌషధసిద్ధి స్వరవంచనా దృష్టివంచనాంజన, జలప్లవన వాక్సిద్ధి, ఘటికాసిద్ధి, ఇంద్రజాల మహేంద్రజాలాఖ్య చతుష్టష్టివిద్యా నిషద్యాయమాన నిరవద్య విద్వజ్ఞాన విద్యోతితే.

అర్థము:

1. వేదములు (ఋగ్వేదము, యజుర్వేదము, సామవేదము అధర్వణవేదము అను నాల్గు)
2. వేదాంగములు- వేదములకు సంబంధించిన ఆరుశాస్త్రములు (1. శిక్షలు 2. వ్యాకరణము 3. ఛందస్సు 4. జ్యోతిషము 5. నిరుక్తము 6. కల్పములు అని వేదాంగములు. ఆరు శాస్త్రములు)
3. ఇతిహాసములు - రామాయణ,మహాభారత, భాగవతం పురాణాదులు
4. ఆగమశాస్త్రములు- 1. శైవాగమము 2 పాంచరాత్రాగమము 3 వైఖానసాగమము 4 స్మార్తాగమము అని ఆగమములు నాల్గు.
5. న్యాయము: తర్కశాస్త్రమునకు పేరు
6. కావ్యాలంకారములు : సాహిత్యశాస్త్రము
7. నాటకములు
8. గానము (సంగీతం)
9. కవిత్వము ఛందోబద్ధముగ పద్యమునుగాని శ్లోకమునుగాని రచించడము
10. కామశాస్త్రము
11. ద్యూతము (జూదమాడడము): జూదమునకు సంబంధించిన సూక్తములు ఋగ్వేదములో కొన్ని ఉన్నాయి. వీనికే అక్షసూక్తమనియునందురు. కార్తిక శుద్ధ పాఢ్యమినాడు జూదమాడవలయుననియు శాస్త్రవచనములుగలవు. ఇదియు నొకకళ,
12. దేశభాషాజ్ఞానం
13. లిపికర్మ= దేశభాషలకు సంబంధించిన అక్షరములు నేర్పుగ వ్రాయువిధానము.
14. వాచకము = ఏగ్రంధమైననూ తప్పులేకుండ శ్రావ్యముగ నర్థవంతముగ చదువు నేర్పు
15. సమస్తావథానములు: అష్టావధాన, శతావధాన, నేత్రాథానాది, అవధానములలో నైపుణ్యము
16. స్వరశాస్త్రము= ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసములకు సంబంథించినదై ఇడా పింగళా సుషుమ్న నాడులకు చేరినదై చెప్పబడు శుభాశుభ ఫలబోధకమైన శాస్త్రము,
17. శకునము= ప్రయాణ కాలమున, పక్షులు జంతువులు మానవులు, ఎదురురావడం గూర్చి గాని, ప్రక్కలకు వెళ్ళడం గూర్చి భాషించు భాషణములను గూర్చి, గమనించి తన కార్యము యొక్క శుభాశుభముల నెరుంగునట్టి శాస్త్రము
18. సాముద్రికము= హస్తరేఖలు, బిందువులు, వగైరాలను గుర్తించి శుభాశుభముల నెరుంగజేయు శాస్త్రము
19. రత్నపరీక్ష= నవరత్నాల గురించి వాటి ప్రభావం, వాటి నాణ్యత మొదలగు గుణాల సంపూర్ణజ్ఞానం
20. స్వర్ణపరీక్ష= బంగారమును గుర్తించు జ్ఞానము
21. అశ్వలక్షణము= గుఱ్ఱములకు సంబంధించిన జ్ఞానము
22. గజలక్షణము= ఏనుగులకు సంబంధించిన జ్ఞానము
23. మల్లవిద్య = కుస్తీలు పట్టు విధానము
24. పాకకర్మ= వంటలు
25. దోహళము=వృక్షశాస్త్రము
26. గంధవాదము = వివిధములైన సువాసన వస్తువులు అత్తరు పన్నీరు వంటివి తయారుచేయు నేర్పు
27. ధాతువాదము = రసాయన వస్తువులు నెరుంగు విద్య
28. ఖనీవాద- గనులు వాటి శాస్త్రం .
29. రసవాదము - పాదరసము మొదలైన వానితో బంగారు మొదలైనవి చేయు నేర్పు.
30. అగ్నిస్తంభన - అగ్నిలో కాలకుండ తిరుగాడు రీతి.
31. జలస్తంభన - నీళ్ళను గడ్డగట్టించి, నందులో మెలంగుట.
32. వాయుస్తంభన - గాలిలో తేలియాడు విద్య
33. ఖడ్గస్తంభన - శత్రువుల ఖడ్గాదులను నిలుపుదల జేయు విద్య
34. వశ్యము - పరులను, లోబచుకొను విద్య
35. ఆకర్షణము - పరులను, చేర్చుకొను విద్య,
36. మోహనము - పరులను మోహింపజేయు తెరంగు. వాడుకరి:ఆనిష్.భరథ/ంఅయ ఆంగెలౌ ‎
37. విద్వేషణము - పరులకు విరోదము కల్పించడము,
38. ఉచ్ఛాటనము - పరులను ఉన్నచోటునుంచి వెళ్ళగొట్టడము,
39. మారణము - పరులకు ప్రాణహాని గల్గించడము.
40. కాలవంచనము - కాలముగాని కాలమున పరిస్ధితులు మార్పు గలిగించడము.
41. వాణిజ్యము - వ్యాపారాదులు.
42. పాశుపాల్యము - పశువులను పెంచడములో నేర్పు.
43. కృషి - వ్యవసాయ నేర్పు.
44. ఆసవకర్మ - ఆసవములను, మందులను చేయు రీతి
45. లాపుకర్మ - పశుపక్ష్యాదులను స్వాధీనబరచుకొను రీతి.వాడుకరి:ఆనిష్.భరథ/ంఅయ ఆంగెలౌ ‎
46. యుద్ధము - యుద్ధముచేయు నేర్పు.
47. మృగయా - వేటాడు నేర్పు
48. రతికళాకౌశలము - శృంగార కార్యములలో నేర్పు.
49. అద్మశ్యకరణీ - పరులకు కానరాని రితిని మెలంగడము.
50. ద్యూతకరణీ - రాయబార కార్యములలో నేర్పు.
51. చిత్ర - చిత్రకళ
52. లోహా - పాత్రలు చేయి నేర్పు
53. పాషాణ - రాళ్ళు చెక్కడము(శిల్పకళ.
54. మృత్ - మట్టితొ చేయు పనులలో నేర్పు
55. దారు - చెక్కపని
56. వేళు - వెదరుతో చేయు పనులు
57. చర్మ - తోళ్ళపరిశ్రమ.
58. అంబర - వస్త్ర పరిశ్రమ
59. చౌర్య - దొంగతనము చేయుటలో నేర్పు
60. ఓషథసిద్ధి - మూలికలద్వారా కార్యసాధనావిధానము
61. మంత్రసిద్ధి - మంత్రములద్వారా కార్యసాధనము
62. స్వరవంచనా - కంఠధ్వనివల్ల ఆకర్షణము
63. దృష్టివంచన - అంజనవంచన - చూపులతో ఆకర్షణము
64. పాదుకాసిద్ధి - ఇంద్రజాల మహేంద్రజాలములు తలచినచోటికి ఇంద్రజాలములనెడు గారడీవిద్య

*-*-*-*-*

(2) మరొక వివరాల ప్రకారం...

 1. గీతం
 2. వాద్యం
 3. నృత్యం
 4. అలేఖ్యం
 5. విశేష కచ్ఛేద్యం
 6. పుష్పాస్తరణం
 7. తండుల కుసుమబలి వికారం
 8. దశనవ సనాంగరాగం
 9. మణి భూమికా కర్మ
 10. శయన రచనం
 11. ఉదక వాద్యం
 12. ఉదకాఘాతం
 13. చిత్రయోగాలు
 14. మాల్య గ్రథన వికల్పాలు
 15. శేఖర కాపీడయోజనం
 16. నేపధ్య ప్రయోగాలు
 17. కర్ణపత్ర భంగాలు
 18. గంధయుక్తి
 19. భూషణ యోజనం
 20. ఇంద్రజాలం
 21. కౌచుమారం
 22. హస్తలాఘవం
 23. వంటకాలు
 24. సూచీవాన కర్మ
 25. సూత్ర క్రీడ
 26. వీణా డమరుక వాద్యాలు
 27. ప్రహేళికలు
 28. ప్రతిమాల
 29. దుర్వాచక యోగాలు
 30. పుస్తక వాచనం
 31. నాటకాఖ్యాయికా దర్శనం
 32. కావ్య సమస్యా పూరణం
 33. పట్టికా వేత్ర వాసవికల్పాలు
 34. తర్కు కర్మలు
 35. తక్షణం
 36. వాస్తువిద్య
 37. రూప్యరత్న పరీక్ష
 38. ధాతువాదం
 39. మణిరాగాకర జ్ఞానం
 40. వృక్షాయుర్వేద యోగాలు
 41. మేష కుక్కుట లావట యుద్ధ విధులు
 42. శుకశారికా ప్రలాపాలు
 43. ఉత్సాదనే, సంవాహనే, కేశమర్దనేచ కౌశలం,
 44. అక్షర ముష్టికా కథనం
 45. మ్లేచ్చిక వికల్పాలు
 46. దేశభాషా విజ్ఞానం
 47. పుష్పశకటిక
 48. నిమిత్త జ్ఞానం
 49. యంత్రమాతృక
 50. ధారణ మాతృక
 51. మానసీక్రియ
 52. సంపాఠ్యం
 53. కావ్యక్రియ
 54. అభిధానకోశం
 55. ఛందోజ్ఞానం
 56. క్రియాకల్పం
 57. చలితక యోగం
 58. వస్త్రగోపనం
 59. ద్యూతవిశేషాలు
 60. ఆకర్షక్రీడం
 61. బాల క్రీడనకాలు
 62. వైనయికే జ్ఞానం
 63. వైజయికీ విద్యలు
 64. వ్యాయామికీజ్ఞానం

*-*-*-*-*

(3) ముచ్చటగా మూడవ విభజన పట్టిక:

ఘటనాభరితం

మొరాయించే పాదాల్ని ఈడ్చుకుంటూ
ఊరడించే ఊహల్ని మోసుకుంటూ
ఉదయమో, ఏదీకాని వేళలోనో
వేస్తుంటాను కొన్ని అడుగులు-తరుచుగానే- 
రహదారుల దాపున కాలువల వెంటా, 
కాలిబాటలు పడని పచ్చిక బయళ్ళ లోనూ.
మనసున బరువు, కనపడని కావిడి మోస్తున్నట్లు

నడిచిపోతున్న కాలం ఎదురౌతుంది
కాదేమో? కాలం చేసే గారడీలు కనపడతాయి

అన్నీ అశాశ్వతమన్న సత్యం 
ఎదని అదిమిపెట్టే- నాకై నేను ఎత్తి విసరలేని- పాషాణంగా తోస్తున్నా, 
అరుదుగా ఆ ఎరుకని మరిపించే చిరుజల్లులు తాకిపోతాయి, 
అనుభవాల్లో అనుభూతుల ధ్వని వేరేమో!? 
అప్పుడిక ఆ తడి మట్టి లోకి 
కదిలి దిగబడే బండరాళ్ల వంటి సత్యాలు కనుమరుగై 
పచ్చని మొలకల వనమైన హృదయం 
రంగు రంగుల కలలకి, పూలకి సన్నాహాలు చేస్తుంటుంది. 
ఎందుకనో లెక్కలేనన్ని మోసుకెళ్ళినా బరువనిపించవవి!