ఇంకో మజిలీలో సహవాసులు

పరిచిత నాదం చుట్టుపక్కల్లో-
కొమ్మఊపులో ఆకుల సవ్వడి, 
రేకు విచ్చుతున్న మొగ్గకి
ముడుచుకున్న పూవుకి రాపిడి
ఎదలో పూదోటకి దారులు వెదుక్కుంటూ...

 బాట పక్కన ఓ పూమొక్క 
పాతకాపులు నాతో కలిసి పయనిస్తూ

(నాలుగేళ్లుగా ఈ తేదీకి చెందిన ఒక జ్ఞాపకం వీడక వెంటాడుతూనే ఉంది, అదొక స్ఫూర్తి మరొక విధంగా సవాలు)