చివురుని చిదిమితే, మారాకు పల్లవించదా...

ఏమో తెలియదు నాకింకా ఏమనుకుని ఏమౌతున్నానో, ఇంకేమి అవనున్నానో! ఇప్పటికి మాత్రం అనుకున్న ప్రకారం 3 సంవత్సరాలు నేనే కలదిరిగిన తోటకి కట్టిన దడి తీసేస్తున్నాను.