తాతయ్యలు చెప్తున్న కథలు - Ancestral Stories of India from AGII

Association of Grandparents of Indian Immigrants (AGII), a registered nonprofit organization, is dedicated to the production of audiovisual materials for the families of Indian Immigrants. Carefully selected stories, depicting India's glorious past, are narrated in English with music and sound effects.

This brings to life, using modern multimedia techniques, the still pictures of the famous Amar Chitra Katha series, yet preserving the educational values of our productions. They have nearly 300 stories captured in 50 DVDs (each of 120 minutes duration).

Click here to watch free downloads of streaming videos. ( http://www.agiivideo.com/DownloadVideos.htm )

Here is the list of complete set of DVDs - http://www.agiivideo.com/CurrentList.htm

Read their sincere appeal for encouragement and support - http://www.agiivideo.com/OrderingOnline.htm

విలువైన వారి సమయం ఇలా వెలకట్టలేని వీధికి వినియోగిస్తున్న ఆ తాతలందరికి నమస్కరిస్తూ...