సాయంవేళ సాయం

గొల్లకావిడి, పిల్లలకోడి అంటూ ఎవరు పెట్టేరో బృందనామాలు!
పాలపుంత, ఒరయాన్ అంటూ మరెవరెవరు చేసారో విభజనలు... 
నామకరణాలు, వర్గీకరణాలు లేనేలేని లోకం ఒకటుంది

నక్షత్రాలు నవ్వుతూ పలుకరిస్తాయి అక్కడ
నేల దిక్కుగా ఆదరంగా చూస్తూ,
నడుమ నడుమ దిగులుగా ఉల్కలై రాలిపడుతూనో,
మబ్బు తెరల వెనుక దాగుడుమూతలాడుతోనో,
నీటి అద్దాల్లో మురిపాల మోములతో వెలుగుతూనో... 
సందళ్ళు చేస్తాయి, సవ్వళ్ళు పుట్టిస్తాయి ఎద కనుమలలో

సందె పొద్దులో నింగి పందిరిలో జాజులై విరగబూస్తూ,
చీకటి వేళల చిరుకాంతులతో కంటిపాపల్లో మెరుస్తూ,
ఏకాంతాలు, ఎదురుచూపులు లెక్కకురాని లోకానికి తీసుకుపోతాయి

No comments:

Post a Comment