సరేనా?

గుప్పిళ్ళు విప్పని వృక్షమొకటి
వేళ్ళు కూడదీసుకుని లేచి నుంచుంది 
పసిరాకులకి పురిటి వాసన పోలేదు
ఆశ చివురించే కాలం కాబోలు!

అడుగులో అడుగేస్తూ నది పరుగులు నేర్చింది
నడకరాని పడవ కి ఈత నేర్పుతుంది
నురగ ఊసులు మోస్తూ నత్తలొస్తున్నాయి
ఊహకి అందని చిత్రం ఏది?

ఇవాళ నిద్రలో ఏమి చేస్తానో డైరీలో రాసుకున్నాను 
నత్తలా బాల్యపు కాండానికి బలం గా అతుక్కుపోతాను
పరాగ్గా పోయే నిన్నూ పక్కకి లాగి వాటేసుకుంటా..
గుప్పిళ్ళు విప్పుకుని ఒట్టు పెట్టుకుందాము,ఏదో ఒకటి-
పసితనపు రేఖలు తోవ చూపితే కలలలోకానికి దారితీద్దాము

12/29/2013

No comments:

Post a Comment