నదీసంగమం

గాథల్లో ఎన్ని నదులు..
వరదతో ముంచెత్తాయని
కరువులో ముంచేసాయనీను
అంతిమంగా సాగర సంగమాలు

ఓ 'నది' కొత్త మలుపు తీసుకుంది
వనానికి వలస వెళ్ళింది
నడక ఆపిన నదిలో 
పుడమి ఈదులాడుతుంది
కదలని నది, కదులుతున్న నేల
కలిపి కట్టిన రాగం-
సృష్టి పెదవులు ఉచ్చరించిన ఓంకారం!
కొంగ్రొత్త భావనతో అనాదిగానం! 

ఇక, ఎక్కడి మేఘాలో వానధారలై
ఆ హ్రదంలో సంగమిస్తున్నాయి
అక్కడక్కడే తిరుగాడే గాలులు
తెప్పలై తిరుగుతున్నాయి

No comments:

Post a Comment