గుర్తుంచుకోవాలి

చేతివేళ్ల ఖాళీల్లో
మునుపెపుడో ఒదిగిన మెత్తని స్పర్శ
జ్ఞాపకమై పలకరిస్తుంది-

చెరువు గట్టున తొలిచిన గుంటల్లో
చేతికందక ఈదులాడిన చేపపిల్లదా
ఊరే నీటిలో కరిగిపోయిన ఒండ్రు మట్టి దా

వేప పళ్ళలో దూర్చిన గుఫ్ఫిళ్లలో
బుల్లి ముక్కు దూర్చిన కోడి పిల్లదా
దొంగలా జారిపోయిన గాజు పురుగు దా

మూసిన కళ్ళ లోగిళ్ళలో
వెనుకటి నడకల అడుగుల గురుతులు
బాల్యపు లోకానికి ఆనవాళ్ళు చెప్తున్నాయి-

అదలింపులకి ఆగని జట్టు పందాలు
బుల్లి తువ్వాయి వెనుక పరుగులవా
తాయిలాలు దోచుకున్న ఆకతాయితనానివా

బెదురు చూపుల బిత్తరితనాలు
బడి తలుపు దగ్గర ఆగిపోయిన నాన్న ని చూసా
తిరనాళ్ళలో తాత తప్పిపోయాడని ఏడ్చినప్పటివా

అరచేతులు చల్లగా తగులుతున్నాయి
వెచ్చని కన్నీటి కాపడం పెట్టాలి
కళ్ళు మసకబారుతున్నాయి
ఆనవాళ్ళు చెదరకుండా లోతుగా చెక్కుకోవాలి

01/04/2014

No comments:

Post a Comment