శోభ

పొగమంచు చాందినీ కప్పిన భూమి: ఒకే పందిరిగా

ఈదురుగాలి వాద్యాల వింతైన మేళాలు,
నీటిగాజు పూసలతోరణాలు, మట్టిపెళ్ళల గజ్జెలమోతలు. 
ఉదయకాంతులు, వెన్నెల ఛాయలూ
కలిపి కట్టిన మాలలు.

నైసర్గిక స్వరూపాలలో అతిథి రాకకి సన్నాహాలు. 
నదీ దర్పణాలలోఅదృశ్య రూపుల అలంకారాలు.

ఋతువంతా వేడుకగా ఎవరది?

12/26/2013

No comments:

Post a Comment