బలాలు!?

నేను పిల్లలకి కొత్త విషయాలు చెప్పే ముందు ఒక పాటగా లేదా జింగిల్స్ లా నేర్పి నిదానం గా పాఠం లోకి ఈడ్చుకుని వెళ్తా: ఒక పూర్వ ఉదా: పెళ్ళి కిళ్ళీ కొడిగినహళ్ళి బిసిభెళెబాత్ (వివాహాలు, అందులో విందు ప్రత్యేకతలు, వివాహ వేడుకల్లో ప్రాంతీయ బేధాలు..గట్రా చెప్పటానికి) అలాగ ఈ బలాలకి క్రిందన 3 లైన్స్ కూర్చాను. 

అంగబలం అర్థబలం కండబలం గుండెబలమ్మ్మ్మ్
బుద్దిబలం ఆత్మబలం ముహూర్తబలం మంత్రబలమ్మ్మ్
స్థానబలం సైనిక బలమ్మ్మ్మ్

ఇక అనువాదాల్లోకి వస్తే:

1) అంగబలం- power of support ('amga' = physical support rendered by followers')

2) అర్థబలం – power of money, power of economy

3) ఆత్మబలం - self-confidence

4) ముహూర్తబలం – power of the moment

5) మంత్రబలం – power of manthra (ఈ పదం ఇప్పుడు అమెరికాలో బాగానే ప్రాచుర్యం పొందింది కనక.) 

6) కండబలం - muscle 

7) గుండెబలం - ఇది రైమింగా వుంచాను కానీ - self-confidence నే కావచ్చు 

8) బుద్దిబలం - power of intelligence

9) స్థానబలం - local support

10) సైనిక బలం - army

ఇపుడు ఈ పదింటికీ మీరంతా అక్షింతలో/దీవెనలో వేస్తే నా పనిలో పడతా!

[11) గ్రహబలం – power of stars

12) దైవబలం – By god’s will; or power of prayers. 

ఇవి కూడా కలపనా వద్దా అని ఆలోచనలో పడ్డాను.]

No comments:

Post a Comment