04/25/09: క్లాసు వివరాలు

హాజరు attaendance తో పాటు మొదలైన చిలిపి అల్లరితో మొదలుపెట్టామీరోజు. లలిత్ ఎంతో ముద్దుగా lolly pop అంటూ తన హాజరు పలకటం బావుంది.

ముందు క్లాసులో ఇచ్చిన హోంవర్క్ అందరివి కనుక్కున్నాను. సాహితి వారాల గురించి చాలా బాగా వ్రాసింది. నేహ చాలా చక్కని చిత్రం తెచ్చింది. అలాగే అందరు పిల్లలు ఆసక్తిగా తమ తమ వర్క్ గురించి చెప్పారు.

నేర్చుకున్న పాఠం: హల్లులు Consonants. ముందుగా పరుషమైనవి harsh sounding క, చ, ట, త, ప లు చెప్పటమైంది. అలాగే అచ్చులు Vowels దిద్దటం నేర్పాను.

నేర్చుకున్న పాట: చుక్ చుక్ రైలు వస్తుంది ..

పైవారం సమీక్ష review మరియు కొద్దిపాటి పరీక్షించటం వుంటుంది.

No comments:

Post a Comment