జగమంతా తానై!

సౌధమొకటి కట్టి స్వామినకడ వుంచానన్నారెవరో
వీలుచూసుకొనొకసారి రమ్మని కబురంపారు
వైనమేమిటని ఆత్మతో జాబువ్రాసాను
నీలోవున్నానని మరిచావా అని మొట్టికాయ వెయ్యనేవేసారు
జగమంతా నిండిన స్వామి ఒక చోట ఒక రూపున వుండటమేమిటి?
యుగమంతా ముగిసినా వుండడా తానక్కడే నిరాకార నిర్మలుడు?

'A feeling occur everytime I try to visualize god ...'

No comments:

Post a Comment