నీ తలపులు

మబ్బులు దాగిన కొలనులో
పక్షిరాకతో చెదిరే చిత్రాలు

విషాదాలు దాచిన కనులలో
ఉల్లాసాన మెరిసే ముత్యాలు

వెన్నెల కురిసిన రేయిలో
ఉన్నపళాన రాలే ఉల్కలు

మల్లియ విరిసిన పొద్దులో
కోపతాపాల వేగే ఊపిర్లు

చీకటివెలుగుల రగిలే మనసులో
సేదతీర్చగ వచ్చే నవనీతాలు

అనుభూతి నర్తించే కలంలో
రంగులసిరా నింపే అనుభవాలు

హృదయం రాసిన లేఖల్లో
నీవు దిద్దించిన అక్షరాలు

అనంత నా జీవితయాత్రలో
నాతో కలిసి నడిచే పాదాలు