దర్పణ దర్శనం

మరువం ఉష | దర్పణ దర్శనం

ఉంటాను ఆకాశదీపమై-
ఏ అగాధాల చీకటిలో నువ్వున్నా,
వెలుగుధారనై నీలోకి వర్షిస్తా..

ఎదురొస్తాను మోడునై-
దావాలనమై నీవు రగిలితే,
నాలోకి నిను రప్పిస్తూ..

చేరుకుంటాను మారుతమై-
వడగాడ్పు నిను కమ్మేస్తే,
శీతలపవనమై నిను కాచుకుంటూ..

నిలిచివుంటాను ధరిత్రినై-
వేదన నిను కుదిపేస్తే,
క్షమగా నిను మారుస్తూ..

జాలువారుతాను హిమపాతమై-
భీతి నిను దహిస్తే,
కరుణ సాగరమై నిను కలుపుపోతూ..

ఎగిసివస్తాను ఉప్పెనై-
కంటితడి నీ చూపునాపితే,
గుండె బరువు నేను మోసుకెళ్తూ..

వెదకబోకు ఎక్కడ నేనని-
నీవినా మనలేని నేను,
నీలోని ప్రకృతిగా నేనౌతూ.. 

నీ ముందర కొస్తుంటాను, 
నిను నీకు చూపగ, నను నేను చూసుకుంటూ.
ఈ దర్పణానికి మనమిచ్చిన పేరు "జీవితం"