పిలుపుగ మారిన నీతో..

సరికావు నీ పిలుపుకి..

పాలకడలిలో అలల వరవడి
నాట్యశాలలో అందెల రవళి
పూజాస్థలిలో గంటల సవ్వడి
పిల్లనమ్రోవిలో కన్నయ ఊపిరి

పిలుపుకి రూపమిస్తే..

చలి చెర వదిలించే
గోరువెచ్చని ఉదయమైంది
చెలి మది కదిలించే
మృధుమధుర గీతమైంది

నీవే లోకమైతే..

పిలుపులో ఒదిగిపోయేందుకు
హృదయాన్ని అర్పించనా..
పిలుపుతో పునర్జీవినయ్యేందుకు
మరణాన్ని వరించనా..

ప్రణవం నీవైతే ..

నీకై జనించే ప్రణయ కావ్యాలు
మన జీవనవేదమంత్రాలు
నిన్నే జపించే శ్వాస నిశ్వాసములు
మన మమతానురాగాలు