అమ్మలేనిదెక్కడ?

కొమ్మంటు పూత యేరులై రాలితే,
వేరు పడ్డ తల్లివేరు ఎగిసిపడదా శోకాన?
పూతకొమ్మ పురివిప్పి వాలితే,
ఒడి పంచిన నేలతల్లి మిడిసిపడదా ముదమార!


లేగదూడ పొదుగులోకి రానంటే,
అమ్మవొడి అగ్గికొండ అవదా?
మందవిడిచిన మేకపిల్ల మరలివస్తే,
తల్లి సంబరం అంబరాన ప్రతిధ్వనించదా!

పక్షి గుడ్డు పుట్టలోకి జారిపోతే,
రెక్కవిరిగే వరకు వెదుకులాట ఆగునా?
గూటిలోని కువకువ గుండెకి చేరితే,
అమ్మతనపు కులుకు అవనికి ఓంకారం కాదా..