అనురాగ సౌధం

పునాది బహుశా యుగాదినాటిది
అనాదిగా అసంపూర్ణం ఆ నిర్మాణం

*******************

మమతల చలువరాళ్ళు పరిచిన మండపం
అనురాగం వెల్ల వేసిన అమరప్రాంగణం

మందిరానికి ప్రవేశం కావాలా?
చూపు మరి..
ప్రేమనిండిన నీ మానసం

హృదయం లోకి తొంగిచూడు
నీ కొరకు తెరిచేవున్నదో ద్వారం

*******************

అణువణువునా యేక తాళం
ప్రేమ పల్లవించు నాగస్వరం

స్వరలహరిలో గళం కలుపుతావా?
ఏది మరి..
సప్తస్వర సమ్మోహన గీతం

జ్ఞాపకాల్లోకి వెళ్ళిచూడు
నిత్యం సాగుతుందో అలాపన

********************

బీట పడిందని ఆందోళన కదు?
చేయి తాకితే అతికిపోయే కలతలివి

జతలయలో పల్లవిస్తావా?
రానీ మరి..
జీవముట్టిపడే కంటి జలధారలు

అనుభూతులు వెదికిచూడు
శాశ్వత బంధానికి చిరునామాలవి

********************

బీడువారిందని వేదన చెందావా?
ఒక విత్తు ఆ క్షేత్రాన నాటి చూడు

వేయిపుట్ల సేద్యం చేస్తావా?
కానీ మరి..
వెంట వున్నారు కోటి సహవాసులు

పుడమి తరిచి చూడు
కనపడతాయి అనేకానేక రంగవల్లులు

********************


నిను నీకు వెదికిపెట్టే వీలుందా?
నీ మనిషిని నువు గుర్తిస్తే చాలు

ప్రేమిక హృదయవైశాల్యమెంత?
పిపాసి వామన పాదమంత

అనురాగ సౌధ కూలీలెవరు?
సమస్త సృష్టిలో ప్రేమికులు వారు

సౌధాన వసించను నీకు తోడు ఎవరు?
మనసున్న మనిషికి మరొకరు ఎందుకు...

ప్రతి హృదయం కావాలి ఓ అనురాగసౌధం
మమతానురాగాలే మనిషి మనుగడకి వేదం