ప్రతికృతి

దోబూచులలో దోగాడే నీడలు జాడని పట్టిచ్చాయి-
మోము దాచినవాని మోవి దాగినా, పిల్లనగ్రోవి సాటిమొక్క లో ఒదిగినట్లుగా.
ఆకులే నెమలీకలుగా అమిరినట్లు వనమాలి రూపు నవ్యతని కూర్చుకున్నట్లు
మదిలో మధురమైన ఊహ ఒకటి మరలి మరలి వచ్చేది అందుకేనా!?

No comments:

Post a Comment