ప్రకృతి ప్రకటన: చెట్లు, వాతావరణం విడదీయలేని బంధం!
ఈ కాండపు బెరడు లోలోపల ఇంతటి పచ్చదనం, వసంత శోభ దాగున్నాయన్న సత్యం వెల్లడి కావడానికి వాతావరణ పరీక్షలు ఎన్ని తట్టుకోవాలి కదా ఈ వృక్షపు వేళ్ళు!?  బలపడుతున్న మనసు పైకి ఎంత మొద్దుగా తోచినా వికసించే తరుణాన ఆ స్ఫూర్తి కూడా తన తాత్త్విక పునాది నుంచే వెల్లడైనట్లు-

No comments:

Post a Comment