సినీ గీతాల నుంచి ఓ జానపదం!

నడియేటిపై నడుచు పడవలా నా పడుచు గుడికాడ బావికే నీటికొస్తాది

అడుగుదామంటేను అసలు సంగతి యేమో తడబడి నానోట వెడలి రాదోమాట ||న||

కడగంటి సూపులు కడవలోనించి, కడియాల సడిలోన ఎడద దాపుంచి
విడిజారు ముడిలోన విరిదండ ముడిచి, విడివడని పెదవిపై ముసిముసిగా నగుచు ||న||


(చిత్రం: జయసింహ, రచన: సముద్రాల జూనియర్, స్వరరచన: టి.వి.రాజు,  గానం: పిఠాపురం నాగేశ్వరరావు)

* వింటూ రాసాను...విడిగా యేదైనా సినీ గీతాల/సాహితీ ప్రచురణలో/జానపద సాహిత్య సంకలనం లో ఉంటాయా?! తెలియదు, అటువంటివి లభ్యమైతే చెప్పండి.

No comments:

Post a Comment