వేసట

అలిసిన పాదం మలుపుకొక పదపు ఊపిరి విడుస్తూ
పొదలు, ఎద సొదలు ఒక్కటై విరబూస్తూ
సిరల్లో ఉరకలెత్తే ఆశ పూల నీడలై తేలుతూ
వనమాలీ! నీ జాడకై ప్రకృతినై, పరవశమై సోలిపోయాను, దరికి రావూ!?
పాట కడతావో, పదాలు పాదాలు స్పర్శించిపోతావో...
వెలుగునీడల వేళ, వెన్నెల మరిగిన పూట,
అడుగులు తడబడిన నడకల
అలికిడి మరిచిన అడవి దారుల
ఆకలి దప్పులు వీడిన పగటిలో, కలత చెదరని మనసుతో
నదులుగా, నది వరదల దిగులుగా, పొగులుతూ పొంగుతూ చివరికిలా కృంగుతూ

No comments:

Post a Comment