వ్యాఖ్యల హారం!


1 చిగురాకు నిచ్చెనలెక్కి చెలియ చూపు నిను చేరేనోయీ, ఓ సఖా
2 పక్షి: నేను సైతం చివురాకునై కొమ్మన ఊగుతా
ఆకులు: మేము సైతం రెక్కలు గట్టుకు రివ్వున ఎగురుతాము
3 వియతికెన్ని ఊహలో _ పత్ర మంజూషాన్ని గాంధర్వంగా మలిచెయ్యాలని...!
4 కాలమో పిల్లనగ్రోవి _ శిశిరాన్ని దాటేస్తూ వసంతాన్ని పల్లవిస్తూ...!
5 మావి చిగురు తినకున్న - పిట్ట కూత కూసింది
6 కోయిల మదిలో చిగురించే చిరు ఆశ, బదులిచ్చే చెలి చేరునని
7 కులుకుల చిలుకు తన్మయియై చిగురుదళముల పరిచి నిలిచినదెవరి కోసమో!
8 చిరుజల్లులే చిగురాకులుగా మారి వేసిన లతల అలలలో కలగా కలిసిపోతూ తోటలో మెరిసిన ఈ మౌన శకుంతం ఆలాపిస్తున్న గీతమేమిటో
9 చిగుర్లుగా పేర్చుకుంటోంది కోకిల గానాన్ని. పొందికైన రాగం.
10 చిగురించే తోటలోకి కోకిలొకటి వచ్చిందీ
11 రేపటి కోసం ఇవ్వల్టి ఎదురుచూపు! 'waiting'
12 చిగురంత ఆశ తో... ఆకాశమంత ఎదురు చూపుతో.. నీకై వేచి వున్నా.. సఖీ..! 
# మొదటి 2 వ్యాఖ్యలు నావి, తతిమావి స్నేహితులు పంచినవి 

No comments:

Post a Comment