మౌనగీతం

పచ్చిక మైదానపు తనువు మీదుగా పలుచని కాంతి వలువ
పశ్చిమ కనుమలోకి జారిపోతూన్న సాయం వేళ,
నీడ వెంట నీడగా గాలితెరలు తరలిపోతున్నవేళ...
నెలవంక అంచున జిగి, శ్యామాంబరం జతకడతాయో,
వాగువంకల దాపున పిట్టలు, కీచురాళ్ళు జతులాడుతాయో!?
దేహం మేఘావృతం అవుతుంది, ఒంటరి వాన వెల్లువౌతుంది.

ఒక తూరుపు వెచ్చని తొలి తాకిడి
ముసుగు కప్పుతున్న నీహారికనూ, తడికళ్ళనూ
తనలోకి తీసుకునే వేళవరకు తీరని దిగులే మౌనగీతమౌతుంది

No comments:

Post a Comment