సుమ'మయ'సభ

 మొగ్గకొక ముగ్ధగా, ఆ తనువెల్ల తడిమితే పులకించి పూలు పూసినట్లుగా లేదూ!
కొమ్మకొక నారి సంధించి ధనువు నెవరు ఎత్తినారో, మధువు చిందించే నవ్వుల నారిగా మారి మాయచేసెనో? చెంతచేర రమ్మనెనో...

No comments:

Post a Comment