యశస్వి "రెండుమాటలు", కవితత్వాల సంకలనం నుంచి...

1 comment:

  1. అప్పుడప్పుడు మన పనులు మనకే నచ్చితే ఎంత హాయి!! ఉషారాణి గారూ!!

    ReplyDelete