శేషేంద్రుల స్మృతి లో; Early Spring Colors & Flowers


 "ఒక్క పువ్వు రంగును చూస్తూ శతాబ్దాలు బ్రతకగలను"


"ఒక పువ్వెడు వసంతం కోసం చెట్లు ఆకులన్నీ రాల్చుకొంటున్నాయి" గుంటూరు శేషేంద్ర శర్మ

No comments:

Post a Comment