ఋతురాగం

తెలవారకనే కిటికీ అద్దాలకి
వెలుగు శీలలు కొట్టుకుంటూ, నీడల పటాలు వేలాడదీస్తూ
ఇక్కడేదో అలుముకుంటుంది తెల్లని తేటదనంతో.
మెల్లగా మంచు బిందువుల మచ్చలు కలిసిపోతున్నాయి.
కనపడినంత మేరా
లేతాకు ఉయ్యాలలో, విచ్చీవిచ్చని మొగ్గలలో
వసంతవిలాసం కవ్విస్తుంది వయ్యారంగా.
కొత్తగా-ఎద కనులకి,మది కలానికి- అందనిదేదో అవుతూనే ఉంటుంది.

No comments:

Post a Comment