విస్మయం

నగర సంకీర్తన ల్లో మునిగితేలే గాలీరోజు
హుంకారాల భీకర స్వరాలాలపిస్తూ,
బీభత్స ప్రకృతిలో భయావహ ప్రతిధ్వనులు
వడగళ్ళు, బెదిరిన గుండె సవ్వళ్ళుగా,
ఉదయాన్నే ఉత్పాతమొకటి ముంచుకొచ్చింది

సాగరాలు మాయారూపాన సంచరిస్తున్నట్లు,
అలకొక అస్త్రం ధరించి కలహిస్తున్నట్లు,
పగటి కొమ్మల్లో చీకటి పూలు వేవేలుగా విచ్చుకుని,
మింటి గూటి మెరుపులు మిణుగురులై విహరిస్తూ
ఊహాతీత కదనరంగమొకటి సృష్టి చేయబడింది

ఆకులు రాలిపోయిన కొమ్మల్లో అలజడిగా 
వాలిపోతున్న పిట్టల గావుకేకలతో,
బెదురుగొడ్డు బిడ్డల వెక్కిళ్ళతో, చిందులతో,
విఫలమౌతున్న సాంకేతిక పరికరాల స్తబ్దత లో,
రోజు చిత్రానికి కొత్త నేపధ్యగానం రచించాను.

No comments:

Post a Comment