సంవత్సరః

సమాస్త్వాగ్న ఋతవో వర్థయంతు
'సమాః' - అంటే సంవత్సరాలు. 'ఋతువులతో కూడినది' అనే అర్థంలో 'సమాః' అనే అర్థాన్ని వాడుతారు. 'చక్కని సమగ్ర గతి కలిగిన కాలాన్ని 'సంవత్సరం' అంటారు. కాలగమనం, ఆ గమనంలో ఋతువుల పరివర్తన- శుభాన్నీ, సుఖాన్నీ, ఙ్ఞానాన్నీ కలిగించాలని ఆకాంక్ష.
సచ సంవత్సరః సమ్యగ్వసంతస్మిన్ మాసాదయః
దేనిలో మాసాదులు చక్కగా నివసిస్తాయో అది సంవత్సరం.
సంవసంతి ఋతవోస్మిన్ సంవత్సరః
అనగా దేనియందు అన్ని ఋతువులూ వసిస్తాయో అది సంవత్సరం.
ఇయర్తీతి ఋతుః
ఋతం అంటే చలనం, కదిలిపోయేది ఋతువు.
యుగంభవేత్‌ వత్సర పంచకేన యుగాని తు ద్వాదశ వర్ష షష్ఠ్యాం
ప్రభవాది మొదలైన 60 సంవత్సరాలలో ప్రతి ఐదు సంవత్సరాలను ఒక యుగం. మొత్తం గా 12 యుగాలు ఉన్నాయి.
యుగంలోని సంవత్సరాలు:
సంవత్సరోసి, పరివత్సరోసి, ఇదావత్సరోసి, ఇదువత్సరోసి, ఇద్వత్సరోసి
అంటే ప్రతి యుగంలోని ఐదు సంవత్సరాలను వరుసగా సంవత్సరము, పరివత్సరము, ఇదా వత్సరము, ఇదు వత్సరము, ఇద్వత్సరము అనే పేర్లతో పిలుస్తారు.
అంటే సంవత్సరం పేరే సంవత్సరం  బాగుంది కదూ!
06/03/14

No comments:

Post a Comment