సోయగానా శోకమే...

పున్నాగపూలు వర్షిస్తున్నట్లు
తెలిమంచు- 

వెలుపలి దృశ్యానికి,
లోలోపలి చిత్రానికి
రాకపోకల్లో కనురెప్పల రెపరెపలు 

కన్ను కి దాహం ఉండదా?

విరిసీ విరియని తమ్మిలో
చిక్కుకున్న తుమ్మెదలా
తీరని మోహావేశపు చింతతో నా చూపు

పట్టుకుచ్చులు పేర్చినట్లు
పేరిన మంచు-

గగనవాడల శిశిరాన్ని,
దేహంలో శైత్యాన్ని
నమోదు చేసుకుంటూ ఉఛ్వాస నిశ్వాసలు

హృదయాన ఉప్పెన రాకూడదా?

మునిమాపు వేళల్లో
ఆ సంద్రాన పడవలా
తీరాన వెలిగే దీపపు కాంతికై నా వగపు

No comments:

Post a Comment