నిర్బంధం

నా నివాసపు తలుపులు తీసే ఉన్నా
నిశివేళల్లోనే నాకు పూర్తి విడుదల
బంధితుల గది తాళం తీసుకుని
కోట గోడ వరకు వస్తాను

వెలుపలి కందకం లో
మొసలి ఆవలింతలు,
పహారా కాస్తున్న
సైనికుల పాదధ్వనులు
వినవస్తాయి
కాగడాల వెలుగుల్లో నీడలు
గుబులు పుట్టిస్తాయి

ఘడియలు జరిగిపోతాయి
చీకటి తెర తొలిగేలోగా
త్వరపడి నా నెలవుకి మళ్ళుతాను
పగలంతా బంధితులు
ఆరుబయట తిరుగుతారు

స్వచ్చంద ఖైదీనై
సంకెళ్ళు బిగించుకుంటూ ఉంటాను నేను
ఇంతకీ ఏమిటంటే ఈ రాజ్యం
నా దేహమే

మనసు కోటలో
మగ్గుతున్న బందీలు
నా కలలు

వాస్తవాధీనరేఖ దాటలేని
ఆత్మ ని నేను
రోజుకొక తిరుగుబాటు విఫలమై
చరిత్రగా మిగులుతుంది

No comments:

Post a Comment