హృదయ గోచరం

విదిలించిన సిరా చుక్కలు,
కాగితానికి అద్దిన అక్షరాలు,
మాటల్లేని నిశ్శబ్ద క్షణాలు,
పదాల్లో పలికిన స్వరాలు,
సిరిగంధపుతావి వెదజల్లుతూ
మనసుకి పట్టిన ఆనందాలు.

కల్పనాత్మక ప్రపంచాలు,
ఊహాతీత సంభవాలు,
దోచుకున్న పంక్తులు,
రూపుదిద్దుకున్న భావనలు,
స్వకీయార్థంతో పరవశాలుగా
పరావర్తిస్తున్న పఠనాలు.
 
జీవితాన సాహిత్యం,
జీవభరిత మాధుర్యం,
వాంఛితాల మోహనం,
వాసితరగని లాలిత్యం,
చమత్కృత సాలోచనల్లో
శాశ్వత చరితాబీజాలు.

09/03/14

No comments:

Post a Comment