నిర్ద్వంద్వము

దుఖం అబద్దం కాదు, ఇప్పుడు పొందుతున్న సంతోషం అబద్దం కాదు... అలా అని ఏది పూర్తి గా సత్యం కాదు, అదే మనం కల్పించుకున్న వెలుగు నీడల వెతుకులాట. నాకోసం నేనే కల్పించుకున్న మాయే ఈ ప్రపంచం...ఈ బాధ, ఆనందం నే కల్పించుకున్న పాత్రలలో ఇమిడి నన్ను నవ్విస్తున్నాయి, ఏడిపిస్తున్నాయి. వీటికి మించిన అనుభవం, ఆనందం ఒకటి ఉంటుందంటే నా మనసు ఒప్పుకోవటం లేదు... కాని నా అంతశ్చేతనం చెపుతోంది వీటికి మించిన సత్యమొకటి, శాంతి ఒకటి వుందని.. అది దొరికినరోజు "అసతోమా సద్గమయా... తమసోమా జ్యోతిర్గమయా... మృత్యోర్మా అమృతంగమయా" అనే మానవ ధర్మానికి పూర్తి అర్ధం దొరుకుతుంది కాబోలు!?...

ఇన్నేళ్ళుగా, పుట్టింది లగాయతు గూడు కట్టుకున్న, నేను కూర్చుకున్న 'ఆ భావన' కి తగు సమాధానం దొరికింది. భక్తి, ఆథ్యాత్మికత, అన్వేషణ మూలాల నుంచి మొదలైన నా వేదన, శోధన లకి ఒక సాంత్వన, శాంతి అందాయి, అంతేకాదు నా జీవితంలో అనివార్యమైన భాగమయ్యాయి. జీవితంలో ఒక పెద్ద ఇముడ్చుకోలేని ఆనందమైపోయాయవి...జీవితం లోని వెలితికి పూరకం అందింది! సాగనున్న బాటలో పచ్చని భావి మొలకలు గా చివురించింది...

No comments:

Post a Comment