ఇటులేలనో!?

నన్నిలా నివురు ఊదిన నిప్పులా ఏలనే కాలుస్తావు ఎన్నెలా
సెప్పుకుంటే సోదిలా... సెప్పకుంటే గుండె గండిపడి తొణికేలా

కొమ్మ కొమ్మనా కమ్ముకున్న నీడల ఎందుకో రాలినపూల వెల్లువ
మిన్నకుంటే మత్తులా...కలలో వస్తే నిన్నామొన్నల ఊసుల కలవరింతల్లా

బతుకున ముసిరిన ఉప్పెనలా ఎవరివే కోయిలా
వెన్నంటి నీవుంటే...వేయి జనమల వరదపోటు ఉన్నపళాన తాకినట్టలా

ముంగిట దిద్దిన రంగుల రంగవల్లిలా ఎందువలన ఈ బాసల అల్లిక
జతపడిన ఆశలచిత్రం లా... జతగా పడిన అడుగుల అందమైన ముద్రలా

No comments:

Post a Comment