జ్ఞప్తి

వంతెన దాటే క్షణాన, మనో యవనిక మీద రూపాలో మరి అవి అమూర్తభావనలో తెలియకపోదు; కానీ- అంతకు మునుపే ఆ ఉనికి నీదేనని, నీవు మిగిల్చిన అనుభూతుల కాంతులేనని- నేనూ నీకు ప్రతిబింబమేనని తెలిపే స్పృహ మనని కలిపి ఉంచిన వారధిగా మిగిలుందని పదే పదే గుర్తుకు వస్తుంది...

No comments:

Post a Comment