సడి

విశ్వం వేణువై
మోవికి తాకితే
హృదయం ఆలపించే గానానికి-
వాగుల్లోకి జారిపడిన వెన్నెలలు
హొయలొలికించే రాతి శిలలు
పున్నాగ బూరలూదే తుమ్మెదలు
సొబగులీనే కడిమి పూలు
భాష్యాలు పంపినట్లు కలగన్నాను
గుమ్మపాల పొదుగులో తువ్వాయిలు
అమ్మవొడి ఊయలలో పాపాయిలు
ధ్వజ స్తంభపు మేడలో పావురాయిలు
ఏటి గట్లు ఎక్కి దిగుతూ బొమ్మడాయలు
స్వరాలు కట్టాయని కలగన్నాను
విశ్వవేణువులో
ఉదయించిన రాగాలు
ఉనికిని మరువనీయని ఆనవాళ్ళు...

No comments:

Post a Comment