పక్షి రీతి ఎగురగలిగితే...


Female Brewer's Blackbird: Ain't I nice!!! నిజానికి ఆ ముక్కు కి ముందున్న రెండు మొగ్గల నడుమా ఆ మోము రావాలని చూసి చూసి ఇక అది అదిరి బెదిరి చెదిరి ఎగిరిపోతే మొత్తానికి కోల్పోతానని ఇలా I clicked and questioned...The original pose I imagined could have been a better rather BEST click. సౌందర్యారాధకులు ఇప్పుడు ఆ పిట్ట ఆ మొగ్గల కాడలకి ఊయల కట్టి ఊగుతూ పాడుతుందని ఊహించుకోండి... అపుడీ అందం ద్విగుణీకృతం అవుతుంది...

No comments:

Post a Comment