స్వప్న గీతం

నిన్న రాతిరది నా కలేనేమో? అయితేనేం
కలలో నీవు మాత్రం నిజమే కదా?
కలలోను నా కనులనిండా నీవేనాయే,
అందుకే...
ఇది కల కాదనుకున్నదీ నేనే కదా,
నీవేదంటే అదే నన్నది నీవేకాదా.

నీ నవ్వుల వెన్నెల పోగులు యేరుకున్నాను
తెల్లమొహమేసిన జాబిలికి వెలుగుగ అద్దాను
రేయి పగలుగ మార్చే ఎర్రవూలు బంతి ఎగురవేసాను
కిరణాల వూడలెక్కి అకాశపు మఱ్ఱి మీద ఎగబాకాను
దోబూచులాడే మేఘకన్నియల కోసం వెదుకులాడాను

గాలి చొరవకి నా వూపిరి వేగమిచ్చాను
నీటి వరవడికి నా పరవశమడ్డువేసాను
అగ్గి సెగలకి నా విరహపు ఆజ్యమేసాను
నీ యెదుట మళ్ళీ మనసు పుట తెరిచి వదిలేసాను
కలలోనూ కావలసింది నువ్వేనని
మరోమారు లిఖించాను

No comments:

Post a Comment