ఎందుకని?

మంచు కరుగుతూ చెరిపిన చిత్రాలల్లే
శోకం కక్కుతున్న నివేదనలు

వేల పదాలు కలుపుతూ ఎద రాసిన గీతాలు
నేల పలక మీద గరిక బలపాల గీతలు

సమాధి పునాదుల్లో కదలికలా
కన్నీటి చెలమలో ఉప్పెన

భస్మరాసి మీద మమత చిలకరింపున
మనసునున్న రూపు పునరుజ్జీవనం

మోడువారిన వనం ఎదురుచూపు ఆపదెందుకని
వస్తూనే వీడ్కోలు పలికే ఆమని కోయిల కోసం

No comments:

Post a Comment