"స్నేహ గీతం" - Tagore

నాకిది తొలి పూర్తి అనువాదం. 10/10/2012 సమీపాల్లో గురుదేవుల ఈ గీతం అదే మొదలు నా దృష్టికి రావటం.  

ఆ గత స్మృతుల మాధుర్యాన్ని
ఎన్నటికైనా మరిచిపోగలవా?
అవి మన నయనాలు కాంచినవి, మన జీవన స్వరాలు
ఎప్పటికైనా మరపుకు రాగలవా?

నా నేస్తం, మరొక్కసారి తిరిగిరా
వచ్చి నా జీవితాన భాగంగా నిలువు
మన నవ్వుల కన్నీళ్ళ భాష్యాలు చెప్పుకుందాము
ఆ మాటల్ని  అనుభూతిద్దాము

ప్రత్యూష సమయాల్లో మనమిద్దరం పూలని సేకరించాము
మనం ఇరువురం గంటలకొలదీ ఊయలలూగాము
ఇద్దరమూ కలిసి వేణువు ఊదాము
నీడల్లో నిలిచి గీతాలు ఆలపించాము
మధ్యలో ఎక్కడో విడిపోయాము,  ఎటు పోయామో తెలియరాలేదు
ఏదో ఒక రోజు నీకు నేను మరొకసారి తటస్థపడితే
వచ్చి నా జీవితాన భాగంగా నిలువు

BTW, ఈ గీతం చదవగానే నాకు నాదే పాత కవిత ఒకటి "నేస్తం, ఒక్కసారి తిరిగిరావూ?"  అన్నది పలకరించింది. 

The memories of the good old days
Can you ever forget it?
It was seen by our eyes, was voice of our life
Can it ever be forgotten?

Come back once more, my friend
Come and be a part of my life
We will talk of smiles and tears
And will feel very good about it

Together we have plucked flowers in the dawn
Together we have spent hours on the swing
Together we have played the flute
Sang the songs under the shade
We parted in between, never knew where we went
If again I see you someday,
Come and be a part of my life. 

No comments:

Post a Comment