రంగులు

నీటి వాలులో పూలు, రాళ్ళు రెండిటా రంగులే... 
పూమొక్క మొదళ్ళలోనూ రాళ్ళున్నాయి, వేళ్ళకి మట్టికి అంటిపెట్టుకుని.
నీటిలో కలిసి ఇన్నో అన్నో విత్తులు నానుతున్నాయి, రాతి కింద నాచులో.
బండబారిన గుండెలో మెత్తని స్పందన బలపడుతూన్నట్లు-
కలకి కలకి నడుమ వాస్తవంలో గట్టి గాయమొకటి తాకినట్లుగా
కంటి చూపులో కలలు, కలతలు రెండిటా ఏముంటాయి?

No comments:

Post a Comment