ఎట్టకేలకు 'అర్థం' దొరికిన అన్నమయ్య సంకీర్తన!

"ఎన్నెల" లక్ష్మి గారికి,  గన్నవరపు నరసింహమూర్తి గారికి,  ఏల్చూరి మురళీధరరావు గారికి ధన్యవాదములు.   డా. తాడేపల్లి పతంజలి గారికి నమోవాకములు.  పతంజలి గారు వ్రాసిన అర్థతాత్పర్యసంగ్రహం. భావబంధురంగా ఉన్నది.  ఒక ఏడాదిగా ప్రయత్నిస్తున్న విషయం ఇన్నాళ్ళకి తీరిందిలా!


ప|| మాదృశానాం భవామయ దేహినాం
     యీదృశం జ్ఞానమితి యేపిన వదంతి

చ|| వాచామ గోచరం వాంఛాసర్వత్ర
     నీచ కృత్యేరేవ నిబడీకృతా
     కేచిదపి వా విష్ణుకీర్తనం ప్రీత్యా 
     సూచయంతో వాశ్రోతుం న సంతి

చ|| కుటిల దుర్బోధనం కుహకం సర్వత్ర 
     విట విడంబన మేవ వేద్మ్యధీతం
     పటు విమల మార్గ సంభావనం పరసుఖం 
     ఘటయితుం కష్టకలికాలే నసంతి

చ|| దురిత మిదమేవ జంతూనాం సర్వత్ర 
     విరస కృత్యైరేవ విశదీకృతం
     పరమాత్మానం భవ్య వేంకటనామ 
     గిరివరం భజయితుం కేవా నసంతి


1 comment:

  1. అత్యద్బుతంగా ఉందండీ..కృతజ్ఞతలు.

    ReplyDelete