లేక్ మిషిగన్
ఒడ్డు నుంచి దిగంతం వరకు నురగల నూలుపోగులని గాజుపచ్చ నీటిలో తడుపుకుంటూ, 
నావల, తెరచాపల మీదుగా నీటి బిందువుల గులకరాళ్ళు విసురుకుంటూ
జనసందోహాల ఉనికిలో ఉండుండి తన అలికిడి ఒకటి చొప్పిస్తూ
నది నడకలతో, సంద్రపు పోటుతో, నిలవని పయనంతో 'లేక్ మిషిగన్' సౌందర్యం...
షికాగో నగరి, ఆ చుట్టుపక్కల పల్లెపట్టణవాసులు చెప్పుకునే ఊసుల్లో చెదరని మాధుర్యం.  

(ఈ ఇల్లినోయ్ రాష్ట్రం వదిలే ముందు మిస్సవుతాను అనుకున్న సంగతుల్లో- పచ్చటి నేలతల్లి సోయగాలను, మంచుపాతాలను ముందుగానే పంచాను కనుక- మిగిలినది ఈ సరోవరం). Of all the places I visited in Chicago, Lake Michigan and Navy Pier are the only places I may consider for revisit.  

No comments:

Post a Comment