భూమి అంటే?

ఏమి కావాలి?
'చివురించే చెట్టు
ప్రవహించే వాగు
కురిసే మబ్బు
ఎగిసే పిట్ట
నేలని తడిపే వాన
మెల్లగా వీచే గాలి
ఎడతెరిపిలేని ఎండావెన్నెలలు
ఇవి మాత్రం చాలా!
ఇన్నిటినీ కాచే మనిషి కావద్దూ!?'
ఏనాడో ఇన్నీ ఇచ్చిన భూమి
ఈనాడు ఏవీ మిగలని ఆగామి ని
తలచి కుమిలినట్లు, అన్నీ కావాలి అని అరిచినట్లు...

అడవి దాటి అభయావాసం లోకి,
నేల వదిలి ఆకాశసౌధం లోకి
నడత మార్చిన మనిషికి
'భూమి అంటే
ఎండావానల స్నేహమని
పూలు గాలుల పాటలని
వెన్నెల్లో మెరిసే నదులని
ఎడతెగక కరిగే మంచుగుట్టలని
ఎండని దాచే ఎడారి ఒయాసిస్సులని
సంద్రాన ఊయలూగే మొప్పల బాలలని
పచ్చికలో పరుగిడే జీవులని
కొమ్మల్లో గూడు కట్టే ప్రాణులని
సమస్త విశ్వం కాచుకునే సృష్టి అని...
భూమి తల్లి మాత్రమే కాదు,
తప్పిపోయిన కూన కూడానని
వెదికి తెచ్చుకునే వారమని తలపోయద్దూ
ఎన్నిటినో కనిపెట్టే మానవమేధ
తన మూలాల్ని అంటిపెట్టుకుని ఉండొద్దా...?'
అని తెలిసిరావాలి, ఇదే కావాలి.

No comments:

Post a Comment