ఎగురలేని గాలిపటాలు

గాలిపటాలు
ఎగిరే మబ్బుల్లా ఉండేవవి!

చేతికి చిక్కనున్న
మబ్బుకోసమే..
పటాలు నేలకి కురవాలని
పసితనపు ఆశలూ ముసిరేవి

అప్పట్లో
ఏదో పండుగ కాలం లో,
కనీసం ఎండాకాలం సెలవుల్లో
ఎవరో ఒకరు ఎగురవేస్తారు

ఎగిరే పటం వాలితేనే కేరింత..

ఆట ముగిసే వేళకి

గాలివానకు ఒరిగిన పిట్టల్లా
చిరుగు పట్టిన చీరల్లా

అవే గాలిపటాలు..తెగిన పటాలు

బహుమతులుగా
వెదికి తేవటమే
పందెం కోళ్ళ వంటి పిల్లల కేళి

ఇప్పుడూ
ఒకప్పుడు ఎగురవేసిన
ఉల్లాసాలు
కాలపు కండె తెగిపడిన
పటాలుగా..


జ్ఞాపకాలకి చిక్కుకుని
అనుభూతులు
వెదకకుండానే ఎదురయే
మమతని
పదిలంగా తాకివస్తే
కానుక అందిన భావన..

కమ్ముకున్న ఆశలు
చిన్నప్పటి చిక్కదనంతోనే
ఇప్పటికీను
అంచేత,
మరి కొన్ని క్షణాలు
ఇప్పుడిప్పుడే
ఎగురవేస్తున్నాను
రానున్న కాలాల్లో
మనసుకి అందివస్తాయని!

No comments:

Post a Comment