కొన్ని వెన్నెలలు వెచ్చగా వుంటాయి!

ఎపుడైనా విద్యుల్లతలు- వికసించే గిన్నెమాలతీ తీగలై- మంచు దారాలకి గుచ్చబడి నా వైపుకి విసరబడితే ఎంతో మురుసుకుని మరిన్ని గీతాలు రాసుకున్నాను
మరీవేళ ఎవరో నల్ల జాజులు- వినువీధి నెలతల సిగలో- ముడిచినట్లు ఆ జాబిల్లమ్మ సగసగాల మోముతోనో పసిడికాంతుల బిడియంతోనో చూస్తుంటే మాటేరాని దానినైనాను...
మనసు వెచ్చబడే ఈ వెన్నెల జ్వరాలకి, జాబిలి తాకి నలిగే తనువుకీ ప్రకృతి తనే చికిత్స చెయ్యాలిగా! 
dated 12/09/14

"కలలు వచ్చే వేళయని, కనులు తెరచి నిదురోతే పొద్దుపొడుపు వేళల్లోనా ముద్దరాలు పిలిచింది, తీపి ముద్దులిచ్చింది" - దేవులపల్లి మురిసినట్లే
"కవితలు ఒలికే వేళయిది, కనులు మూయనీయని పండువెన్నెల వేళల్లోనా నిండు జాబిలి నిలిచింది, రేయి నిద్దుర తొలిగింది" - అని నేను మురుసుకున్నాను

ఇప్పుడీ జాబిలి అంబరాన సిగ్గులొలికే ముగ్ధలా నాకేనా!?
dated: 12/07, 08 2014


Blood Moon eclipse on the night of October 7-8, 2014

No comments:

Post a Comment