స్మరిస్తే..స్ఫురిస్తే...!

ఈసరికే
ఇంకొన్ని రంగులు
కలగాపులగం చేస్తూ
పోతుంటాయా అల్లరి మేఘాలు
నన్నో, 

నా ఊహలనో అందబుచ్చుకుని
నువ్వు సృజించే
వర్ణాల వలెనే..
ఒక్కసారిగా

ఎన్నో చుక్కలు హత్తుకున్న
ఆకాశం
సిగ్గుగా చీకటిలోకి
తప్పుకుంటుంది,
మెత్తగా వత్తిగిల్లిన

నా తనువులో, 
కనులు విప్పని చూపులలో
నీ జాడ
మెరుపు నింపినట్లే...!

1 comment: